Immomaker erkend vastgoedmakelaar BIV nr. 503845  Land van erkenning: België
Wist u dat !

Pacht – toepassingsgebied pachtwet – definitie industriële vetmesterij of fokkerij

Aangezien veeteelt een tak van de landbouw is en varkensteelt tot de veeteelt behoort, dient een bedrijf waar ook aan varkensteelt wordt gedaan in principe te worden aangemerkt als landbouwbedrijf. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door artikel 2, enige lid, 1° van de pachtwet, welk artikel uit het toepassingsgebied van de wet sluit: “onroerende goederen die gebruikt worden voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf”. Voor de toepasselijkheid van de pachtwet wordt bovendien geenszins vereist dat de industriële vetmesterij of fokkerij ondergeschikt is aan een andere landbouwbedrijvigheid. Ook uit de bepalingen van artikel 1, eerste lid, 1° van de pachtwet kan worden afgeleid dat veeteelt met het oog op de verkoop in beginsel onder de pachtwet valt.
Als industriële fokkerij of kwekerij, die bijgevolg niet onder toepassingsgebied van de pachtwet valt, dient wel te worden aangemerkt: de vetmesterij of fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf, waarbij de kweek van de dieren weinig of niet afhankelijk is van de bodemopbrengst. Een dergelijke vetmester of fokker kan aldus niet de hoedanigheid van pachter in de zin van de pachtwet verwerven!


Woninghuur – opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik – voorwaarde van eigen gebruik niet nageleefd – schadevergoeding in voordeel van de huurder – dading 

In casu werd door de verhuurder opzegging gegeven voor eigen gebruik, doch liet de verhuurder na om het goed persoonlijk te betrekken binnen de door de wet gestelde termijn en voorwaarden zodat de huurder in principe aanspraak kon maken op een vergoeding van achttien maanden huur. De door de verhuurder gegeven opzegging werd echter gevolgd door een dading. Bijgevolg dient de draagwijdte van het in de dading vervatte akkoord te worden nagegaan. De huurder heeft geen recht op een vergoeding van achttien maanden huur in het geval waarin partijen een dading hebben gesloten, waarbij de door de verhuurder gegeven opzegging voor eigen gebruik wordt vervangen door een vervroegde en gezamenlijk overeengekomen ontbinding “los van elke vergoeding”. Op grond van het beginsel van de wilsautonomie (artikel 1134 BW) geldt immers dat partijen bij een woninghuurovereenkomst in onderlinge overeenstemming de door de verhuurder gegeven opzegging met het oog op persoonlijke ingebruikneming van het goed als niet bestaande kunnen beschouwen, zodat de overeenkomst alsnog op een andere wijze kan worden beeindigd; de artikelen 3, § 2, vierde lid en 12 van de woninghuurwet doen aan dit beginsel geen afbreuk.
Immomaker

www.immomaker.be
e-mail: info@immomaker.be

Immomaker

www.immomaker.nl
e-mail: info@immomaker.nl